top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Tworzenie wewnętrznych procedur i regulaminów w Placówce Oświatowej

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem procedur i regulaminów regulujących pracę placówki oświatowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy.

Szkolenie ma na celu określenie jasnych zasad funkcjonowania placówki, zakresu kompetencji poszczególnych organów: organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz procedury rozstrzygania sporów, postępowania dotyczącego rozpatrywania wniosków i skarg, zgodnego z KPA.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Zakres regulaminów i zasady ich tworzenia.

  • Procedury regulujące funkcjonowanie placówki.

  • Regulamin i procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

  • Kompetencje poszczególnych organów.

  • Regulamin postępowania dotyczący skarg i wniosków.

ARTE.jpg
bottom of page