top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Wielu rodziców i część kadry pedagogicznej wyznaje mylne przekonania na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnych. Dla jednych oprócz niezaprzeczalnej płci biologicznej nie jest ono istotą i której rozwoju psychoseksualnym można coś powiedzieć przed okresem dojrzewania. Inni z kolei budują swoje wyobrażenia na podstawie mitów wywodzących się z psychoanalizy (np. o kompleksie Edypa u chłopców i zazdrości o penis u dziewcząt), które pojawiać się mają we wczesnym dzieciństwie. Czeto też niejasne jest jakie zachowania dzieci w wieku przedszkolnym, dotyczące sfery płciowości powinny budzić zaniepokojenie, a jakie są naturalne i normalne.

CELE SZKOLENIA:

  • Rozumienie rozwoju psychoseksualnego dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o wiedzę psychologiczną i seksuologiczną.

  • Nabycie umiejętności odróżniania normalnych zachowań od sygnałów tego, co może niepokoić w zachowaniach dzieci, dotyczących sfery płci.

  • Identyfikacja i odrzucenie mitów, stereotypów, wiedzy potocznej, przesądów, nienaukowym wyobrażeń ideologicznych na rzecz wiedzy naukowej dotyczącej płci/gender, rozwoju psychoseksualnego, normy i patologii.

  • Rozwijanie gotowości i umiejętności informowania rodziców, którzy nie mają wiedzy, w czym się przejawia prawidłowy rozwój psychoseksualny i jak należy a jak nie należy reagować na te przejawy.

TREŚCI SZKOLENIA:

  • Psychoseksualne zmiany rozwojowe w kontekście płciowości przed, w trakcie i po okresie przedszkolnym.

  • Definicja normy i patologii w rozwoju psychoseksualnym z różnych perspektyw.

  • Popularne mity na temat seksualności dziecięcej i rozwoju psychoseksualnego dziecka.

  • Pytania dzieci związane ze sferą seksualną – jak odpowiadać (ćwiczenia).

  • Rozmowa z rodzicami (indywidualna i podczas zebrania) na temat rozwoju psychoseksualnego dzieci i sposobów traktowania obserwowalnych przejawów tego rozwoju (ćwiczenia).

Zapraszamy!

ARTE.jpg
bottom of page